مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DFA

deterministic finite automaton

ماشین خودکار قطعی کراندار
DFA
ارسال نظر

ارسال نظر