مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SGA

Secrétariat Général pour l'Administration

دبیرخانه عمومی برای مدیریت
SGA
ارسال نظر

ارسال نظر