مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDCC

Secure Direct Client-to-Client

یکی دیگر از گونه های SDCC , DCC می باشد و از اتصال دهندهایی که از کد های امن پشتیبانی می کنند ، پشتیبانی می شود.
SDCC
ارسال نظر

ارسال نظر