مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Com

Commerical

Com مخفف کلمهCommercial به معنی تجاری است.
Com
ارسال نظر

ارسال نظر