مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ORG

Organization

org ابتدای واژه organization به معنی سازمان است.
ORG
ارسال نظر

ارسال نظر