مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DWT

DraWing Template

در اتوکد (AutoCAD) پسوند پرونده‌های الگوی ترسیمی (DraWing Template)
DWT
ارسال نظر

ارسال نظر