مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOC

Document

DOC مخفف Document‌ بوده و فايلهاي مايکروسافت ورد 2003 و ماقبل با اين پسوند ذخيره مي شوند.
DOC
ارسال نظر

ارسال نظر