مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Kbps

Kilo Byte Per Second

کیلو بایت بر ثانیه
Kbps
ارسال نظر

ارسال نظر