مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TAB

Tabulator Key

کلید جهش یا تب (Tab مخفف tabulator key یا tabular key به معنای «کلید جدول‌ساز» یا «کلید جدولی») کلیدی روی صفحه‌کلید است که برای بردن مکان‌نما به توقف‌گاه بعدی جهش استفاده می‌شود.
TAB
ارسال نظر

ارسال نظر