مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

شبکه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت)
SWIFT
ارسال نظر

ارسال نظر