مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EQV

Equivalent Value

EQV در زبان برنامه نویسی مورد استفاده قرار می گیرد و برای برابر بودن دو عبارت مورد بررسی قرار می گیرد.
EQV
ارسال نظر

ارسال نظر