مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DFL

Domain Function Level

در مورد دامنه Domain Controller
DFL
ارسال نظر

ارسال نظر