مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WYSIWYG

What You See is What You Get

بیشتر در برنامه های ویراستار و ادیتور های سایت ها مشاهده می شود و به معنی این است که هر آنچه مینویسید عینا مشاهده خواهند شد است.
WYSIWYG
ارسال نظر

ارسال نظر