مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FCFS

First Come First Served

الگوریتم FCFS بر اساس زمان ورود کمتر اجرا می کند و اگر زمان ورود همه یکی باشد برنامه ای زودتر اجرا می شود که زمان اجرای کمتری را لازم داشته باشد.

این الگوریتم با زبان vb.net نوشته شده است.
FCFS
ارسال نظر

ارسال نظر