مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBSE

Component Based Software Engineering

مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر پیکرپار یا (CBSE) شاخه ای از مهندسی نرم‌افزار است، ترتیب جداسازی وتشخیص پیکرپار‌ها براساس ارتباط عملکرد گسترده آن‌ها در محدوده موجود در سراسر یک سیستم نرم‌افزار است. این شیوه برای هر دو روش ساخت نرم‌افزار در کوتاه مدت و بلند مدت سودهای بیشماری دارد و همینطور برای سازمان‌ها یا موسساتی که برروی آن سرمایه گذاری کرده اند.
CBSE
ارسال نظر

ارسال نظر