مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MP4

Group Moving Picture Expert

MP4 مخفف MPEG-4 استاندارد ISO/IEC است که توسط MPEG ارائه شده است. این کمیته توسعه MPEG-1 و MPEG-2 را نیز بر عهده داشته است. این کلمه سرآمد کلمات Group Moving Picture Expert است که فرهنگستان فارسی ترجمه نماوا را برای آن پیشنهاد کرده است.

این استانداردها تاثیر چشمگیری بر صنعت چند رسانه ای و به خصوص ارایه فیلم های ویدیویی روی CD و تلویزیون های دیجیتالی داشته اند. MPEG4 نتیجه تلاش بین المللی دیگری با صدها محقق و مهندس در سرتاسر جهان است که با نام استاندارد 14496 ISO/IEC در اکتبر 1998 نهایی شد و در اولین ماههای 1999 استاندارد گردید. البته پس از آن نسخه هایی از این استاندارد ارایه شده است و هنوز کار روی این استاندارد ادامه دارد.
MP4
ارسال نظر

ارسال نظر