مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SIP

Session Initiation Protocol

پروتکل آغازش جلسه
SIP
ارسال نظر

ارسال نظر