مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCSI

Cisco Certified Systems Instructor

مدرک آموزش دهنده سیستم‌های سیسکو
CCSI
ارسال نظر

ارسال نظر