مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAS

Network Attached Storage

شبکه متصل ذخیره سازی
NAS
ارسال نظر

ارسال نظر