مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QSS

Quality Systems and Software

سیستم های کیفیت و نرم افزار
QSS
ارسال نظر

ارسال نظر