مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LZMA

Lempel and Ziv Modified Compression Algorithm

نوعی الگوریتم جهت فشرده سازی اطلاعات
LZMA
ارسال نظر

ارسال نظر