مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DTAP

Disabled Transition Assistance Program

برنامه غیرفعال شده ی کمک های انتقالی
DTAP
ارسال نظر

ارسال نظر