مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPN

Real Private Network

شبکه خصوصی واقعی
RPN
ارسال نظر

ارسال نظر