مخفف کلمه YES


( Young Engineer Society ) يك انجمن(شركت) فني و صنعتي است كه در زمينه خودرو فعاليت مي كند.
YES

بازگشت به صفحه قبل