مخفف کلمه BENQ


( ‌Bringing ENjoyment and Quality to life ) شرکتی بزرگ در زمینه ساخت تجهیزات کامپیوتری

BenQ به معنی «آوردن شادی و کیفیت در زندگی» می باشد.
BENQ

بازگشت به صفحه قبل