مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IGTC

Iranian Gas Transmission Company

شرکت انتقال گاز ایران
IGTC
ارسال نظر

ارسال نظر