مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RRC

Rayan Rahbord Chabok

رایان راهبرد چابک؛ شرکت خدمات مشاوره منابع انسانی
RRC
ارسال نظر

ارسال نظر