مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IONS

Institute of Noetic Sciences

مؤسسه علوم معرفت‌بخشانه نام یک موسسه تحقیقاتی در شمال کالیفرنیا است.
IONS
ارسال نظر

ارسال نظر