مخفف کلمه RIM


( Rest In Motion ) RIM مخفف Rest In Motion است و همان نام شركت سازنده ي گوشي هاي بلك بري است.
RIM

بازگشت به صفحه قبل