مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BMCG

Building Material Commerical Group

گروه تجاری مصالح ساختمانی
BMCG
ارسال نظر

ارسال نظر