مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FCUK

French Connection United Kingdom

برندی معروف برای لباس
FCUK
ارسال نظر

ارسال نظر