لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:34
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MS

Mass Spectroscopy

طیف‌سنجی جرمی (MS) یکی از روش‌های طیف‌سنجی است که شامل جداسازی یون‌های یک یا چند اتمی بر پایهٔ نسبت جرم به بار (m/z) و اندازه‌گیری m/z و فراوانی یون‌ها در فاز گازی است. به عبارت دقیقتر طیف‌سنجی جرمی به بررسی نسبت جرم به بار مولکولها با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی می‏‌پردازد.
MS