لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:54
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MFLOPS

Million Floating Point Operation Per Second

علامت اختصاری MFLOPS یک میلیون عملیات ممیز شناور در ثانیه است. یک مقیاس قدرت محاسباتی که معمولاً مربوط به کامپیوترهای بسیار بزرگ می باشد.
MFLOPS