لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MCC

Microelectric and Computer technology Corporation

علامت اختصاری MCC انجمن ریزالکترونیک و تکنولوژی کامپیوتر است.
جامعه شرکت‌های آمریکائی که برای هدایت تحقیقات در کامپیوترهای پیشرفته تشکیل شده است.
MCC