لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:52
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MDS

Multi Dimensional Scaling

یک نوع مدل سازشی در مدلهای تصمیم گیری چند معیاره است.
MDS