لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MMP

Minimum Miscible pressure

کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار که در آن 2 فاز به هر نسبت در هم محلول میشوند.
MMP