لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:18
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MIF

Müllerian inhibiting factor

هورمونی است که نقش مهمی در تمایز جنسی انسان دارد.(فاکتور مهار کننده ی مولرین
MIF