لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MHZ

Mega Hertz

مگاهرتز، معادل یک میلیون هرتز

(هرتز، واحد فرکانس رادیویی است)
MHZ