مخفف کلمه Bq


( Becquerel )
بکرل(becquerel) (نماد Bq) یکای فرعی اس‌آی برای بیان شدت پرتوزایی است. این مقدار برابر تعداد هسته‌های واپاشی شده در ثانیه است. واحد بکرل معادل s−1 (وارون ثانیه) است. نام بکرل به افتخار هانری بکرل کاشف پرتوزایی گذاشته شده‌است.
Bq
بازگشت به صفحه قبل