لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 06:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MVV
مخفف عبارت MVV
Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع ...
FEV1
مخفف عبارت FEV1
Forced Expiratory Volume in First Second
مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه ...