لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 13:08
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MVV
مخفف عبارت MVV
Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع ...
FEV1
مخفف عبارت FEV1
Forced Expiratory Volume in First Second
مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه ...
FRC
مخفف عبارت FRC
Function Residual Capacity
ظرفیت باقی‌مانده عملکردی (FRC)، می...