مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف G/L

ارسال نظر

Gramme per Litre

گرم در لیترG/L

ارسال نظر