مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IU/L

ارسال نظر

International Units Litre

یک واحد جهانی در یک لیترIU/L

ارسال نظر