مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UMOL/L

ارسال نظر

Micro Moles per Liter

میکرو مول بر لیترUMOL/L

ارسال نظر