مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MM/HR

ارسال نظر

MilliMeters Hour

میلی‌متر در ساعتMM/HR

ارسال نظر