مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MG/DL

ارسال نظر

Milligram - Deciliter

میلیگرم بر دسی‌لیترMG/DL

ارسال نظر