لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:20
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PKR

Pakistan Rupee

یکای پول کشور پاکستان روپیه است. هر روپیهٔ پاکستان برابر با صد پیسه است. انتشار این یکای پول تحت نظر بانک دولتی پاکستان است. هر لک برابر با صدهزار روپیه و هر کرور هم برابر با ده میلیون روپیه است.
PKR