لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:44
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PLN

Polish Zloty New

زلوتی، یکای پول کشور لهستان است. هر زلوتی برابر با یکصد گروش است.

دولت لهستان به خاطر تورم بالا در ژانویه سال ۱۹۹۵ با برداشتن چهار صفر از یکای زلوتی موافقت کرد. در نتیجه هر زلوتی جدید (PLN) برابر با ۱۰۰۰۰ زلوتی (PLZ) قدیم است.
PLN