لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف Np

Neper

نپر با نماد Np یک یکای لوگاریتمی برای درصد اندازه‌گیری مباحث فیزیکی و مقدار نیرو است. مانند گین و از دست رفتن سیگنال الکتریسته.

نام این یکا از مبدع لگاریتم جان نپر گرفته شده‌است. مانند دسی‌بل و bel نپر نیز یک سیستم بین‌المللی کمیتها (ISQ) است ولی بخشی از دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) نیز هست ولی برای استفاده در کنار SI پذیرفته شده‌است.
Np