لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:14
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PW

Peta Watt

پتا وات، که با PW نشان داده می‌شود، برابر با یک کوادریلیون وات(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) است.
PW