لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:01
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RAD

Radian

رادیان زاویه مرکزی مقابل به کمانی از دایره است که طول آن با شعاع دایره برابر است.
RAD